30 Eylül Çarşamba 2020
KULÜPTEN HABERLER
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

Tüzük

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI:

MADDE 1 – Kulübün Adı: ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

DERNEĞİN MERKEZİ:

MADDE 2- Derneğin merkezi: ERZİNCAN’dır,

Şubesi açılmayacaktır.

 

KULÜBÜN TEMSİLİ RENKLERİ VE AMBLEMİ:

MADDE 3 – Renkleri: Kırmızı, Siyah ve Beyaz, Amblemi tüzükteki gibidir.

MADDE 4-A- DERNEĞİN AMACI

 • Tüm spor faaliyetlerini yaptırmak ve yapmak, yetişmekte olan nesile spor bilinci ve alışkanlığını kazandırmaktır. Tüm spor branşlarında ve diğer sportif oyun dallarında sporcu yetiştirmek, bu spor dallarında her yaştaki üyelerin gelişmesini sağlamak.
 • Sporcu ahlakı ile önce kendilerine, ailelerine, çevrelerine, vatana ve millete faydalı, maddi manevi yönden gelişmiş sağlıklı bir toplum oluşturmak, üyeler arasında sevgi,saygı,birlik ve beraberlik sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak ve devam ettirmek.
 • Türk gençliğini geliştirip tanıtmak ayrıca Türkiye çapındaki sporcuları birbirleriyle tanıştırmak aralarındaki her türlü yardımlaşmayı sağlamak, spor vesilesi ile halkımızı sosyal yönden gelişmiş, dinamik, sağlıklı kılmak.

 

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

 • Dernek amacına uygun yarışmalar ve şenlikler düzenleyip ödüller verir.
 • Spor ile ilgili toplantılar, seminerler, müsabakalar, geziler ve gösteriler düzenler. Okullar arası spor faaliyetlerinde bulunur. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler.
 • Sporu tanıtmak ve yaymak gayesi ile dergi, kitap, broşür, afiş, film hazırlar. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınları üyelerine dağıtmak üzere çalışma yapar
 • Ülkemizdeki sportif faaliyet yapan kurum, kuruluş, federasyon ve kulüplerle birlik ve dayanışmayı temin etmek için karşılıklı ilişkiler kuracak faaliyetlerde bulunur. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
 • Spor kompleksi, spor salonu ve lokal açar, inşa eder. Taşınmaz mal edinir. Satabilir. Kiralayabilir. Okul kulüp işbirliği yapar ve ortak kararlar alabilir. Gelir getirici işletmeler açar, işletir ve bu amaçlar doğrultusunda ihalelere katılmak.
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla her türlü sportif faaliyette bulunabilir. Kamplar düzenler, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 • Konusunda ihtisas sahibi kişilerden ve çevrelerden yararlanır.
 • Yönetim kurulunca gerek görüldüğünde her türlü ayni ve nakdi yardımla birlikte araç ve gereçler sağlamak.
 • Sporla ilgili yurtiçinde ve yurt dışındaki organizasyon, federasyon, kurum, kuruluş ve kulüplerle işbirliği yaparak yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerde bulunmak.
 • Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için araç kiralar, araç satın almak.
 • Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve kuruşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
 • Dernek amacını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek için dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak amacıyla gazete,dergi, bülten gibi yayınları dağıtmak üzere çalışmalar yapmak.
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duydukları gelirleri temin etmek amacı ile iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemek, balo, toplantı, konser,tiyatro,  sergi, müsabaka gibi organizasyonlar yapmak.
 • Uluslararası faaliyetlerde de bulunmak yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak.
 • Dernek amacının gerçekleştirilmesi için 5072 ve 5253 sayılı dernek ve vakıfların kamu kuruluşları ile ilişkilerine dâhil kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler gerçekleştirmek.
 • Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunla yasaklanmayan sivil toplum kuruluşları, vakıflar, sendikalar ve be kuruluşlarla ortak projeler yürütmek ve amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak.
 • Dernek her türlü gayrimenkul ve tesis satın alabilir kiralıya bilir ve tahsil edilmiş bir gayri menkul kullanabilir, kiraya verebilir veya kullandırabilir, bu kullanımlarda derneğe gelir temin etmek ve derneğin gelişimine katkıda bulunmak üzere sponsorlar bulmak ve sponsor desteği sağlamak için çalışmalar yapmak.
 • Sporculara yardımda bulunmak.

MADDE 5 –DERNEĞİN KURUCULARI

ADI SOYADI MESLEĞİ DOĞUM TARİHİ VE YERİ TABİYETİ İKAMETGAHI
Mustafa KUŞOĞLU  

Esnaf

1953 / Refahiye T.C Kemaliye Mahallesi / Refahiye
Halim KESİK  

Esnaf

1945/ Refahiye  

T.C

Kemaliye Mahallesi / Refahiye
Ergin AKDOĞAN  

Muhasebeci

1964 /Refahiye  

T.C

Kemaliye Mahallesi / Refahiye
Yıldırım POTUR  

Esnaf

1964/Refahiye  

T.C

Kemaliye Mahallesi / Refahiye
F.Sefa TEKİN  

Esnaf

1964/Refahiye  

T.C

Kemaliye Mahallesi / Refahiye
Mehmet BÖLÜK  

Esnaf

1958/Refahiye  

T.C

Camii şerif mahallesi/Refahiye
Ahmet YUMAK  

Esnaf

1966/Refahiye  

T.C

 

Camii şerif mahallesi/Refahiye

Hasan ŞAFAK  

Esnaf

1959/Refahiye  

T.C

 

Camii şerif mahallesi/Refahiye

Musa  ŞAFAK  

Esnaf

1961/Refahiye  

T.C

 

Camii şerif mahallesi/Refahiye

Yusuf CAN  

Esnaf

1959/Refahiye  

T.C

 

Camii şerif mahallesi/Refahiye

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 6- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için

bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten çıkma

Madde 7- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten çıkarılma

Madde 8-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterlerinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Dernek organları

Madde 9- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 10- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

 • Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul; 3 yılda bir,MAYIS ayı içerisinde, Yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
 • Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
 • Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurulu katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleride belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; bu çağrıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci oturumda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,  Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğini sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri 

Madde 11–  Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa Yönetim ve Denetim Kuru üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmişkâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul divanbaşkanın belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları,  ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Yetki ve Görevleri

Madde 12- Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karar a bağlanır.

  1.Dernek organlarının seçilmesi,

  2.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

  3.Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

  4.Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen ve değiştirilerek kabul edilmesi,

  5.Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

   6.Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

   7.Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücretile her türlü ödenek, yolluk, huzur hakkı ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8.Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 9.Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

 10.Derneğin fesih edilmesi,

11.Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

12.Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurul, derneğin diğer organlarınıdenetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir,

Genel kurul,  üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür yetkileri kullanır.

 Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13-  Yönetim Kurulu 31 asil, 16 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak, başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

 Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeye hazırlayarak genel kurula sunmak.
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.
 • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya haklar tesis ettirmek.
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 • Genel kurulda alınan kararları uygulamak.
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.
 • Bütçenin uygulamasını sağlamak,
 • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek,
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkil, Görev ve Yetkileri

Madde 14– Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir,

Denetim kurulu asıl üyeliğin de istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata vedernektüzüğüneuygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu;  gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 15- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 • Üye aidatı: üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL yıllık olarak ta 12 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yapmış oldukları bağış ve yardımlar.
 • Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 • Diğer gelirler.

 Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 16- Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirlerin dernek yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 Derneğin ticari işletmesi açıldığı durumda, bu ticari işletme için, ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 Tutulacak defterler

Dernekte,  aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)-İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar defteri. Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri. Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve ya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu defterlere işlenir.

5-İşletme hesabıdefteri:Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)-Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

 • (a)Bendinin 1.2.3.ve 6.cı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter

Tutulması durumunda da tutulur.

 • Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanunun maliye bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir, bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir. Ve defterlerin aratasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 Gelir tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

 İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında ( 31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK16 da belirtilen İşletme hesap tablosu düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise yılsonlarında 31 Aralık maliye bakanlığınca yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerin esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 17-  Gelir ve gider belgeleri .;

Dernek gelirleri , (Dernekler Yönetmeliği EK-17, De örneği bulunan) Alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekontveya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura,  perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için  (Dernekler Yönetmeliği EK13 de örneği bulunan ) gider makbuzu düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurumveya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal vehizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK 14 te örneği bulunan  ) Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi,  Kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz malve hizmet teslimleri ise (Dernekler yönetmeliğinin EK 15 te örneği bulunan) Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı belgeleri  (Dernekler Yönetmeliği EK-17 de gösterilen biçim ve ebatta ) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi,  eski ve yeni saymanlar arasında devir teslim ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu teslim alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK -19 da örneği bulunan) Yetki belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek dernek yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilir.

Yetki belgesinin kullanımı,yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uyun olarak 5 yıl sure ile saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 18-Derneğin bir önceki yıla ait gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21 de sunulan ) Dernek Beyannamesi Dernek Yönetim Kurulu Tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 19-  Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren ( Dernekler Yönetmeliği EK 3 te sunulan)  Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir;

Genel Kurul Sonuç Bildirimine;

1-Divan Başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

 Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinde itibarın otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK 26 da sunulan)Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirir.

 Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından,  yurt dışından, yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK -4 te belirtilen) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildiriminde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont,  ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen

Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği  (Dernekler Yönetmeliği Ek- 23 de gösterilen ) proje Bildirimi ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği Ek 24 te belirtilen) Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi genel kurul toplantısı dışında dernek organlarındaki değişiklikler(Dernekler Yönetmeliğinin EK- 25 te belirtilen) Dernek Organlarındaki değişiklik Bildirimi doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişikliklerde tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 20- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun hükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim  Kurulu  gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 21- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 22- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz, Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının iki taksim üçüdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 23- Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının iki taksim üçüdür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 Tasfiye İşlemleri

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında Tasfiye Halinde ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü Derneği ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tavsiyesi işlemlerinin baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu Kurul önce derneğin hesaplarını inceler, inceleme esnasında derneğe ait defterler alındı belgeleri, harcama belgeleri tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespitiyapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçlarının ödenmesinden sonra kalan tüm para mal ve hakları Genel Kurulda belirtilen yere devredilir. Genel Kurulda devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve feshi edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tavsiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.

 Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 24– Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.